การกระจายอำนาจ

การกระจายอำนาจต้องมองภาพรวมเป็นหลัก

การกระจายอำนาจ ในการตัดสินใจต่างๆจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นรูปแบบ โอกาสมอบหน้าที่ให้กับแผนกต่างๆในสาขาต่างๆหัวหน้างานต่างๆ

ในการตัดสินใจจะทำให้งานสามารถเดินไปได้อย่างรวดเร็ว นี่เองคือข้อดีของการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนต่างๆจะทำให้บริษัทสามารถเดินไปได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการพัฒนาองค์กรหรือโครงสร้างขององค์กรเป็นจำนวนมากผู้บริหารระดับสูง ไม่มีความจำเป็นจะต้องบริหารในทุกๆหน่วยงานหรือทุกๆคนการกระจายอำนาจไปสู่ผู้คนที่มีใต้บังคับบัญชาจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างไร เพราะว่าจะสามารถนำให้บริษัทมีศักยภาพมากพอในการทำงาน องค์กรที่ไม่มีการกระจายอำนาจจะทำให้องค์กรเหล่านั้นตัดสินใจค่อนข้างยากเพราะว่ามีความล่าช้าในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเสนอโครงการต่างๆขึ้นไปเพื่อพัฒนาองค์กรตัวเอง

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทก็เป็นไปได้ด้วยเรื่องที่ลำบากเพราะว่าหัวหน้าต่างๆไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองในเรื่องราวต่างๆ นี่เองคือข้อเสียของการที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่เดียว ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ยากมากๆและแต่ละคนค่อนข้างทำงานได้ลำบากแต่ถ้าหาก มีการกระจายอำนาจสู่ทุกส่วนผู้บริหารจะไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเพียงคนเดียวจะสามารถให้หัวหน้างานนั้นๆ

ที่มีความถนัดเฉพาะทาง หรือชำนาญในงานต่างๆสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ผู้คนเหล่านั้นหรือว่าผู้บริหารกระจายอำนาจลงมาในส่วนข้างล่างและคือ การที่ผู้ที่อยู่หน้างานหรือหัวหน้างานต่างๆต้องอธิบายสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือความซับซ้อนในการทำงาน

ให้ผู้บริหารได้รับรู้ว่ามีปัญหาในส่วนใดและในแต่ละวันจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอะไรบ้างในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้บริหารเหล่านั้นตัดสินใจได้ว่าจะกระจายความรับผิดชอบในส่วนต่างๆหรือเปล่าเพราะ มีความยากลำบากเช่นกันของผู้บริหารว่าถ้าหากกระจายไปแล้วอำนาจนั้นก็ไปอยู่กับคนที่มีความรู้ความสามารถหรือเปล่าถ้าหากมีการตัดสินใจผิดพลาดบ่อย จะทำให้บริหารงานผิดพลาดและในหน่วยงานต่างๆ

ก็ลดศักยภาพในการทำงานจึงจำเป็นต้องดูให้ดีว่าคนที่ได้รับอำนาจในการบริหารไปมีประสบการณ์หรือว่าความชำนาญในงานนั้นหรือไม่ ในส่วนนี้เองยิ่งโดยเฉพาะบริษัทที่ใหญ่มีคนจำนวนมากหากไม่สามารถกระจายอำนาจได้ก็ไม่สามารถควบคุมคนในทุกๆหน่วยงานได้เพราะว่าไม่สามารถมองได้อย่างทั่วถึง การแก้ไขปัญหาก็ค่อนข้างลำบากและควบคุมคนไม่อยู่นี่เองจึงเป็นความสำคัญของการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนต่างๆหากพิจารณาแล้วว่า มีความจำเป็นจริงๆว่าต้องส่งต่ออำนาจไปในส่วนงานต่างๆก็วางแผนในการทำงานให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารโดยตรงเพื่อจะได้ดูองค์ประกอบรวมของบริษัทอยู่ตลอด